Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės šiluma" | Projektai ir investicijos
15683
page-template-default,page,page-id-15683,page-child,parent-pageid-15626,bridge,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive
 

Projektai ir investicijos

 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0013

“CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLO REKONSTRAVIMAS ŠVENTUPĖS K., VIDIŠKIŲ SEN., UKMERGĖS RAJ.”

         UAB „Ukmergės šiluma“ įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis dalinai finansuojamą projektą Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0013 „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo rekonstravimas Šventupės k. Vidiškių sen., Ukmergės r.“.

        Bendra projekto vertė – 567 049 Eur. Projektui skirta iki 283 524,50 Eur parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos, 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. kovas – 2019 m. gruodis.

        Projekto tikslas yra sumažinti šilumos nuostolius tinkluose, didinti šilumos tiekimo kokybę ir patikimumą Šventupės kaime. Projektas orientuotas į Šventupės kaimo šilumos energijos vartotojus. Įgyvendinus Projektą bus rekonstruota ~2047,99 m šilumos tinklų, kas leis padidinti šilumos tiekimo patikimumą 263 vartotojui ir sumažinti šilumos nuostolius ~664,89 MWh/metus.

Projekto rangovas – UAB “Alvora”

Projekto techninė priežiūra – UAB “Statybų koordinatoriai”

Daugiau informacijos galima rasti:

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/centralizuoto-silumos-tiekimo-tinklo-rekonstravimas-sventupes-k-vidiskiu-sen-ukmerges-r

 

 

 

 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 04.3.2-LVPA-K-102-01-0027

,,SUSIDĖVĖJUSIŲ CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ KEITIMAS, DIEGIANT NAUJAUSIAS TECHNOLOGIJAS KATILINĖS NR. 3 APTARNAVIMO TERITORIJOJE UKMERGĖJE“

UAB „Ukmergės šiluma“ centralizuotai tiekia šilumą Ukmergės miesto ir Šventupės gyvenvietės vartotojams: gyvenamiesiems namams, įvairios paskirties pastatams bei pramonės įmonėms. Bendras šildomas plotas sudaro apytikriai 433,55 tūkst. m2. Šiluma tiekiama 6,9 tūkst. butų ir kitų patalpų.

Rajoninės katilinės RK-3 tinkle aptarnaujami, iš viso, 2382 vartotojai: 2359 gyventojai ir 23 juridiniai asmenys. Bendras šilumos perdavimo vamzdynų ilgis, perskaičiavus viengubo, kurio sąlyginis diametras 100 mm, vamzdžio ilgiu sudarė  17104 m. Projekto, t.y. numatytų modernizuoti, vamzdynų ilgis sudaro 37% RK-3 tinklo vamzdynų.

Faktiniai šilumos energijos nuostoliai tinkle 2015 m siekė 19,2%, o projekto vamzdynų skaičiuotini terminiai nuostoliai sudarė ~37% skaičiuotinų terminių RK-3 vamzdyno nuostolių. Projekto vamzdynų skaičiuotini terminiai nuostoliai po modernizacijos sumažėtų nuo 900,2 MWh/m iki 568,4 MWh/m.

RK-3 tinklo vamzdynų modernizavimas įmonei padėtų išspręsti visą eilę uždavinių:

  • nusidėvėjusių šilumos tiekimo tinklų atnaujinimas;
  • energijos vartojimo efektyvumo padidinimas (dėl sumažėjusių šiluminių nuostolių sumažės kuro sąnaudos);
  • energijos tiekimo patikimumo ir saugumo padidinimas (atnaujinus vamzdynus, bus išvengta avarijų vamzdyne ir šilumos tiekimo vartotojams sutrikimų);
  • neigiamo poveikio aplinkai sumažinimas (dėl sumažėjusių šiluminių nuostolių sumažės kuro suvartojimas ir šiltnamio dujų emisija į aplinką);
  • sąnaudų šilumos gamybai ir perdavimui sumažėjimas (dėl sumažėjusių šiluminių nuostolių sumažės kuro sąnaudos; be to sumažės termofikacinio vandens nuostoliai ir, tuo pačiu, sąnaudos termofikacinio vandens paruošimui; sumažės lėšų poreikis vamzdynų remontui ir avarijų padarinių likvidavimui);
  • importuojamo iškastinio kuro – gamtinių dujų – vartojimo sumažinimas.

Projekto vieta. Ukmergės miestas, RK-3 katilinės aptarnavimo zona nuo šiluminės kameros ŠK-35, iki boilerinių Nr. 2, 3, 4, 7, Dariaus ir Girėno, Jaunimo bei Miškų gatvių prieigose.

Vykdymo terminai . Pagrindiniai vamzdynų modernizavimo statybiniai darbai planuojami 2017 metų II ir III ketvirtį.

Finansavimas.  Projektas bus iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis pagal priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Numatomas projekto finansavimo intensyvumas 49 % arba 192.990,00 EUR. Likęs tinkamų finansuoti lėšų poreikis (192.990,00 EUR) bus formuojamas paskolos lėšomis.

RK-1 DŪMTRAUKIO BŪKLĖS ĮVERTINIMO (APŽIŪROS) IR REMONTO DARBAI

Esama situacija

Per esamą mūrinį dūmtraukį šiuo metu šalinami degimo produktai iš dujinių katilų DKVR 10-13 7,5 MW galios,  bei VITOMAX 300 4,1 MW galios ir biokuro katilo KAP 7001K 6,5 MW galios. Dūmtraukis mūrinis 45 m. aukščio įrengtas 1973 m. ir eksploatuojamas jau 43 metus. Dūmtraukio kamienas sumūrytas iš lekalinių molinių plytų markės 100. Iki 2014 m. dūmtraukio kamienas nebuvo remontuojamas. 2014 m. įrengiant biokuro katilą su kondensaciniu ekonomaizeriu siekiant apsaugoti dūmtraukio kamieno vidinius paviršius nuo kondensato poveikio buvo atliktas vidinių paviršių padengimas specialiomis mastikomis, o dūmtraukio išorė liko be remonto. Kadangi prasidėjusi išorinių paviršių plytų erozija, reikalinga skubiai atlikti remontą, nes krintantys plytų gabalai kelia pavojų darbuotojų saugumui.

Techninis sprendimas

Numatyta išorinius dūmtraukio kamieno paviršius nutinkuoti ir nudažyti, atstatyti signalinį apšvietimą, sutvarkyti užlipimo kopėčias.

Investicijos nauda

Numatytas atlikti dūmtraukio išorinių paviršių remontas išspręs šią problemą, prailgins dūmtraukio eksploatacinį periodą bei pagerins estetinį vaizdą.

Finansavimas

Šio projekto įgyvendinimui planuojama investuoti 37 tūkst. Eur nuosavų lėšų.

 

 

KATILINĖS RK-1, ADRESU ŠVIESOS G. 17, 0,4 KV ELEKTROS SKIRSTYKLOJE ĮRENGINIO ARĮ ĮRENGIMAS

Esama situacija

Šiuo metu RK-1 katilinėje elektrą naudojantys įrenginiai maitinami iš lauko elektros tinklų dviem lygiagrečiais elektros kabeliais iš kurių vienas yra rezervinis. Įvykus pagrindiniame kabelyje gedimui nutraukiamas elektros energijos tiekimas šilumos gamybos bei tiekimo įrenginiams. Norint atstatyti elektros energijos tiekimą būtina katilinės skydinėje rankiniu būdu perjungti kabelius, o tai užima daug laiko ir nutrūksta šilumos gamybos bei tiekimo įrenginių darbas. Numatyta elektros skydinėje įrengti automatinį perjungimo įrenginį ARĮ šiai problemai išspręsti.

Techninis sprendimas

Katilinės elektros skydinėje įrengti ARĮ įrenginį.

Investicijos nauda

Patikimiau aprūpinami šilumos įrenginiai elektros energija.

Finansavimas

Šio projekto įgyvendinimui planuojama investuoti 10 tūkst. Eur nuosavų lėšų.

 

ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRUKCIJA ŠVENTUPĖS MST., ŠVENTUPĖS KATILINĖS ZONA

Esama situacija

Šiuo metu Šventupės mst., Ukmergės raj. eksploatuojama apie 2 km. lauko šiluminių kanalinių tinklų . Maksimalus  katilinės šiluminis apkrovimas 1,5 MW, o šilumos tinklai paskaičiuoti ir įrengti 10MW galiai , ko pasėkoje vamzdynų skersmuo beveik 3 kartus viršija reikalaujamą ir dėl to susidaro dideli šiluminiai nuostoliai vamzdynuose (šildymo sezono metu apie 22 % ir 50 % ne šildymo sezono metu) ,tinklo cirkuliaciniai siurbliai dirba didesniu galingumu.

 

Techninis sprendimas

Perskaičiuoti šiluminių tinklų vamzdyną pagal reikalaujamą max. galią ir juos įrengti iš bekanalių iš anksto izoliuotų vamzdynų. Tinklų ilgis – 1800 m.

Investicijos nauda

Žymiai sumažinami šiluminiai nuostoliai tinkluose nuo 30% šildymo sezono metu ir 50% ne šildymo sezono metu iki 17%. Bei padidinamas šilumos tiekimo vartotojams patikimumas.

Finansavimas

Investicijos vertė 730 tūkst. Eur. Šio projekto įgyvendinimui planuojama gauti ES struktūrinių fondų paramą 50 % investicijos vertės – 365 tūks. Eur planuojama skolintis iš kredito įstaigų.

 

ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRUKCIJA VASARIO 16-OSIOS G. RK-2 KATILINĖS ZONOJE

Bendra esama situacija

Numatomas rekonstruoti kanalinis šilumos tinklų vamzdynas Vasario 16-osios gatvėje (470 m.), kuris eksploatuojamas virš 30 metų ir yra fiziškai susidėvėjęs: vamzdynai stipriai paveikti korozijos, šiluminė izoliacija daugelyje vietų nukritusi. Vamzdynai nebeišlaiko hidraulinių bandymų ir reikalingas skubus remontas.

Techninis sprendimas

Pakeisti esamus kanalinius vamzdynus į bekanalius iš anksto izoliuotus vamzdynus.

 

Investicijos nauda

Sumažinti šiluminiai nuostoliai tinkluose bei padidinamas šilumos tiekimo vartotojams patikimumas

Finansavimas

Šio projekto įgyvendinimui planuojama investuoti 80 tūkst. Eur nuosavų lėšų.

UAB „UKMERGĖS ŠILUMA“

PLANUOJAMOS 2015 – 2016 M. INVESTICIJOS

 

 1. PIKINIO APKROVIMO METU RK-1 KATILINĖJE KATILO VITOMAX 300 KONDENSACINIO EKONOMAIZERIO ĮRENGIMAS

Šiuo metu katilinėje RK-1 Šviesos g.17 be naujo biokuro katilo įrengti 2 vandens šildymo katilai DKVR 10-13. Katilai įvesti į eksploataciją 1973 metais kaip garo katilai. 2007 metais katilai pervesti į vandens režimą ir buvo eksploatuojami ištisus metus. Plieninių katilų darbo resursas yra 20 metų, todėl šių katilų darbo laikas jau du kartus tai viršija. Buvo nuspręsta daugiausia valandų atidirbusį vieną katilą DKVR 10-13, kurio NVK yra tik 91% pakeisti į beveik nenaudojamą RK-3 katilinėje dujinį katilą VITOMAX 300 įdiegiant jam naują kondensacinį ekonomaizerį. Šiuo veiksmu padidinsime dujinio katilo NVK iki 97% bei sutaupysime gamtinių dujų. Šis katilas bus naudojamas pikinių šiluminių apkrovimų metu arba biokuro katilo remonto atveju.

Investiciją numatoma įgyvendinti nuosavomis lėšomis.

Planuojama investicijos vertė – 50 tūkst. EUR.

 1. NAUJAI PRIJUNGTŲ KATILINIŲ SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ IR ĮRENGINIŲ REMONTAS

Vykdant Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 7-136 patvirtintą Ukmergės rajono savivaldybės šilumos ūkio optimizavimo strateginį planą, bendrovė iš UAB „Ukmergės butų ūkis“ įsigijo katilines Pašilėje ir Deltuvos mst. Ši investicija suderinta Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 7-160.

Dujinės katilinės Pašilėje (7vnt.), Deltuvos mst. (2 vnt.), Gedimino g. (1 vnt.) buvo įvestos į eksploataciją 1999-2000 metais. 2014 – 2015 m. šildymo sezonas parodė tikrą  šių dujinių katilinių  techninį stovį. Įvyko daugybiniai katilų, siurblių, reguliatorių ir t.t. avariniai stojimai, ko pasėkoje artėjančiam 2015-2016 m. šildymo sezonui kiekvienoje katilinėje liko tik po vieną dujinį katilą, kuriuos irgi reikia remontuoti. Esami katilai užkalkėję ir jų NVK siekia tik 75%. Siekiant vartotojus patikimai aprūpinti šiluma bei karštu vandeniu būtina iki šildymo sezono pradžios įvesti naujus dujinius katilus, bent po vieną kiekvienoje katilinėje. Pasirinktų dujinių katilų NVK apie 93% tai leis žymiai sumažinti gamtinių dujų kiekį 1 MWh šilumos pagaminti.

Investiciją numatoma įgyvendinti nuosavomis lėšomis

Investicijos suma – 65,0 tūkst. EUR.

 1. ŠILUMOS TRASŲ ANYKŠČIŲ G., DAUKANTO G. IR VETERINARIJOS G. REMONTAS

Numatoma atlikti kanalinių RK-1 katilinės zonoje šilumos trasų tarp gyv. namų Anykščių g.35 ir Daukanto g.71 pakeitimą į bekanales šilumos trasas. Esamos trasos buvo montuojamos 1973-1975 m. laikotarpyje, todėl vamzdynai ir jų šiluminė izoliacija yra susidėvėję. Nuo 2010 m. kasmet tekdavo remontuoti šių trasų vamzdyną tuo patiriant didelius šiluminės energijos bei paruošto termofikacinio vandens nuostolius. Siekiant vartotojus patikimai aprūpinti šiluma buvo numatytas šių šiluminių trasų remontas. Numatoma keisti :

– šiluminė trasa D125  –  70m.

–  šiluminė trasa D100  –  230m.

Investiciją numatoma įgyvendinti savo lėšomis

Investicijos suma – 60 tūkst. EUR.

 1. ŠVENTUPĖS BIOKURO KATILINĖS REMONTAS

1,5 MW galios biokuro katilas įvestas į eksploataciją 2000 m. Katilas buvo eksploatuojamas ištisus metus. Jo darbo resursas pagal g-los gamintojos davinius – 10 metų. Šiuo metu katilo dūmvamzdžiai susidėvėję 80%. 25% jų yra pilnai užaklinti, ko pasėkoje išeinančių iš katilo dūmų temperatūra siekia 220°C, todėl katilo NVK nukritęs iki 73%. Techninės priežiūros tarnyba yra uždraudusi katilo eksploataciją be kapitalinio remonto. Defektoskopinei laboratorijai atlikus katilo sienelių bei dūmvamzdžių metalo tyrimus (tyrimo ataskaita pridedama) nustatyta, kad katilas netinkamas remontui ir reikalinga pakeisti nauju 1,5 MW galios katilu. Ateityje numatyta naujam katilui įrengti ekonomaizerį.

Investiciją numatoma įgyvendinti nuosavomis lėšomis.

Investicijos suma – 250 tūkst. EUR.

 1. ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ADRESU ŠVIESOS G. 17 FASADO REMONTAS

Administracinės patalpos adresu Šviesos g.17 įrengtos apie 1973 m. Nuo tada pastato išorės remontas nebuvo atliekamas. 2013 m. buvo pakeisti langai į plastikinius. Per 2014-2015 m. katilinės remontą prie katilinės pastato buvo pristatytas biokuro sandėlis ir siekiant vientisumo atliktas katilinės pastato sienų nuo Šviesos g. pusės padengimas fasadine skarda. Šiuo metu iškilo būtinybė suvienodinti viso likusio pastato fasadus padengiant fasadine skarda tuo pastatas įgaus estetinę išvaizdą.

Investiciją numatoma įgyvendinti nuosavomis lėšomis.

Investicijos suma – 54,0 tūkst. EUR.

 1. RK-1 KATILINĖS ŠVIESOS G.17 KIEMO  AIKŠTELĖS REMONTAS

Katilinės kiemo vidinė asfaltbetonio aikštelė įrengta 1973 m. kartu su katilinės statyba. Daug kartų buvo remontuota betonu. Aikštelės ribose pakloti magistraliniai kanaliniai šilumos tinklai. Įvykus jų avarijai 2014 m. jie pakeiti į bekanalius, ko pasėkoje dalis aikštelės liko be asfaltbetonio dangos. Įrengus biokuro sandėlį prasidėjo nepertraukiamas biokuro tiekimas katilinės reikmėms užtikrinti sunkiasvoriu transportu. Esama aikštelės danga nebeišlaikė padidintų krūvių ir esame priversti dangą stiprinti įrengiant papildomą asfaltbetonio dangą.

Investiciją numatoma įgyvendinti nuosavomis lėšomis.

Investicijos suma – 27,0 tūkst. EUR.

 1. BUHALTERINĖS IR APSKAITOS PROGRAMŲ NAUJŲ FUNKCIONALUMŲ DIEGIMAS

Numatoma atlikti turimos buhalterinės ir apskaitos programos atnaujinimus ir pritaikymus pagal naujus LR teisės aktų pakeitimus, t.y. LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo, Šilumos kainų nustatymo metodikos,  Šilumos paskirstymo vartotojams metodų pakeitimo.

Investiciją numatoma įgyvendinti nuosavomis lėšomis.

Investicijos suma – 15,0 tūkst. EUR.

 1. ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMAS

Bendrovė per 2015 – 2016 m. planuoja pakeisti seną, susidėvėjusį turtą nauju bei įsigyti kitą reikiamą įrangą pagal pridedamą sąrašą:

Eil. Nr. Pavadinimas Suma, tūkst. EUR Pastaba
1. Katilinės tinklo siurblys 6,0 Susidėvėjusio RK-3 katilinės tinklo siurblio keitimas nauju
2. Drėgmėmatis 3,0 RK-1 katilinei
3. Kompiuterinė ir kita org. technika 7,0 Senos įrangos atnaujinimas
4. Kilnojamas elektros srovės generatorius 7,0 Susidėvėjusio generatoriaus pakeitimas
IŠ VISO: 23,0

UAB „UKMERGĖS ŠILUMA“

2014 METAIS ATLIKTOS INVESTICIJOS

 

 1. KONDENSACINIŲ EKONOMAIZERIŲ 2 VNT ĮRENGIMAS „ŠILO“ KATILINĖJE

Šiuo metu Šilo“ katilinėje sumontuoti 0,895 ir 0,72 MW galios 2-jų eigų dujiniai katilai. Dirbant katilams išeinančių dūmų temperatūra siekia 160÷180°C. Įdiegus katilams kondensacinius ekonomaizerius siekiama sumažinti dūmų temperatūrą iki 60÷70°C. Tuo pačiu dujų ekonomija sudarytų apie 7% tai yra apie 20 000 nm³ per metus.

Investicija įgyvendinta nuosavomis lėšomis.

Investicijos suma – 25 tūkst. Eur.

 1. REZERVINIO (SKYSTO) KURO SISTEMOS ĮRENGIMAS KATILINĖJE RK-2 KLAIPĖDOS G. 5A

Vykdant teisės aktų reikalavimus ir Valstybinės energetikos inspekcijos nurodymus katilinėje Nr. 2 dujiniam katilui ELLPREX 4000 bus įrengiama skysto kuro (rezervinio) sistema užtikrinanti įvykus avariniam dujų tiekimo sistemos sutrikimui, 1 val. laikotarpyje pervesti katilo degiklio darbą skystu kuru. Katilui įrengtas kombinuotas (gamtinės dujos-sk. kuras) degiklis, sk. kuro padavimo vamzdynas su armatūra, įrengta 5m³ sk. kuro talpa, kuro priėmimo aikštelė. Atliktų darbų visuma leis ekstremalios situacijos atveju nenutrūkstamai tiekti šilumos energiją vartotojams.

Investicija įgyvendinta nuosavomis lėšomis.

Investicijos suma – 4 tūkst. Eur.

 1. NAUJŲ VARTOTOJŲ PRIJUNGIMAS PRIE CŠT SISTEMOS

Vykdant Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 7-136  patvirtintą Ukmergės rajono savivaldybės šilumos ūkio optimizavimo strateginį planą, UAB „Ukmergės šiluma“ įsigijo UAB „Ukmergės butų ūkis“ šilumos ūko turtą (pagal pridedamą sąrašą). Katilinės ir įrengimai buvo įsigyti pagal turto vertintojo nustatytą turto rinkos vertę.

2014-10-17 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutarimu Nr. O3-853 papildė UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos tiekimo licenciją Nr. L4-ŠT-57 Deltuvos mst., Ukmergės raj. teritorija.

Investicijos vertė  – 105 tūkst. EUR.

UAB „Ukmergės šiluma“

2012-2013 m. INVESTICINIO PLANO PAPILDYMAS

 

 1. RK-2 KATILINĖJE KLAIPĖDOS 5A, UKMERGĖJE 3,5 MW GALIOS PILNAI AUTOMATIZUOTO DUJINIO KATILO SU EKONOMAIZERIU ĮRENGIMAS

Investicija „RK-2 katilinėje Klaipėdos 5a, Ukmergėje 3,5 MW galios pilnai automatizuoto dujinio katilo su ekonomaizeriu įrengimas“ suderinta Ukmergės rajono savivaldybės Taryboje 2012 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. 7-182 ir Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. O3-237, suderinta investicijos suma 450 tūkst. Lt.

2013 m. katilinėje įrengtas ir įvestas į eksploataciją naujas dujinis 4 MW galios katilas su ekonomaizeriu. Ko pasėkoje katilinė pervesta į režimą be aptarnaujančio personalo. Tuo pačiu sumažėjo šilumos gamybos sąnaudos. Katilinėje įrengta apsauginė ir uždujinimo signalizacijos,  sutvarkytos pagal teisės aktų reikalavimus el. spintos katilinėje bei skydinėje. Atlikus viešuosius pirkimus darbai atlikti už 479,65 tūkst. Lt.

Teikiama derinti papildoma atliktos investicijos nederinta suma – 29,65 tūkst. Lt.

 1. NAUJŲ ŠILUMOS VARTOTOJŲ PAJUNGIMAS

2.1.VŠĮ „Ukmergės ligoninė“ pajungimas

2013 m. liepos 11 d. UAB „Ukmergės šiluma“ valdybos sprendimu Nr. 6 buvo leista prijungti VŠĮ „Ukmergės ligoninė“ prie UAB „Ukmergės šiluma“ priklausančių centralizuotų šilumos tinklų. Gavus VŠĮ „Ukmergės ligoninė“ prašymą prisijungti prie Ukmergės rajono centralizuotų šilumos tinklų buvo atlikti tokie prijungimo darbai:

–        Įrengta šiluminė trasa iš gamykloje izoliuotų vamzdžių D139,7/225 nuo šiluminės kameros ŠK-31 įrengtos ant šil. trasos į Norfa XXL. Šilumos trasos ilgis 148 m (vamzdžių bendras ilgis 296 m). Atlikti visi būtini žemės darbai bei aplinkos atstatymo darbai. Kartu Ukmergės ligoninėje įrengti ir šilumos skirstymo įrenginiai.

Darbai atlikti pilnumoje, šiluma VŠĮ „Ukmergės ligoninė“ tiekiama.

Investicija atlikta nuosavomis lėšomis.

Investicijos suma – 207,41 tūkst. Lt.

2.2. Veterinarijos g. 8 daugiabučio namo pajungimas

UAB „Ukmergės šiluma“ 2013 07 16 d. DNSB „Beržas“ prašymu pajungė daugiabutį (80 butų) gyvenamąjį namą prie centralizuotų šilumos tinklų. Šis namas buvo atsijungęs nuo centralizuotų šilumos tinklų, kurie priklausė UAB „Ukmergės šiluma“. Kadangi ilgą laikotarpį šiluminių tinklų vamzdynas buvo nenaudojamas ir ištuštintas, sukorodavo. Vamzdynai neišlaikė hidraulinių  bandymų.  Pakeistas kanalinis šil. tinklų vamzdynas į gamykloje izoliuotus vamzdžius D76,1/410-95m,D88,89/160-55m trasų. Darbai atlikti pilnumoje, šiluma Veterinarijos g. 8 gyventojams tiekiama.

Investicija atlikta nuosavomis lėšomis.

Investicijos suma – 86,32 tūkst. Lt.

 1. ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS

3.1.        Šiluminė trasa Kudirkos g.

Šil. tinklų atkarpoje tarp šil. kamerų ŠK-44 ir ŠK-66 kasmet tekdavo atlikti vamzdyno remontus kadangi esami kanaliniai vamzdžiai D159 daugelyje vietų sukorodavę. Atliekant 2013 m. kasmetinį hidraulinį vamzdynų bandymą, vamzdynas bandymų neišlaikė. Buvo priimtas sprendimas pakeisti šil. tinklų vamzdyną tarp minimų kamerų. Atlikus vamzdyno reikalingo pralaidumo perskaičiavimą, nuspręsta vietoje paklotų kanalinių vamzdynų D159 montuoti gamykloje izoliuotus vamzdžius D114,3/200 115m trasos ilgio. Darbai pilnumoje atlikti.

Investicija atlikta nuosavomis lėšomis.

Investicijos suma – 67,31 tūkst. Lt.

3.2.        Šilumos trasa Bažnyčios g.

Atliekant Bažnyčios g. rekonstrukciją demontavus kanalų dangčius ir nuėmus vamzdynų šil. izoliaciją pastebėti vamzdynų korozijos židiniai. Nutarta pakeisti šil. tinklų vamzdyną D108 į gamykloje izoliuotus vamzdžius D88,9/160-41m (trasos). Darbai pilnai atlikti.

Investicija atlikta nuosavomis lėšomis.

Investicijos suma – 46,35 tūkst. Lt.

 1. VANDENS PARUOŠIMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA RK-1 IR RK-2 KATILINĖSE

RK-1 katilinėje (Šviesos g. 17, Ukmergė) vandens paruošimo įrenginiai eksploatuojami nuo 1973 m., RK-2 katilinėje (Klaipėdos g. 5a, Ukmergė)  vandens paruošimo įrenginiai eksploatuojami nuo 1991 m. Per šį laikotarpį jie daugelį kartų remontuoti. Todėl vandens ruošimo įrenginius remontuoti ir eksploatuoti techniniu ir ekonominiu požiūriu tapo netikslinga. Tuo tikslu sumontuoti automatiniai vandens ruošimo įrenginiai, kurie leido  žymiai sumažinti vandens bei el. energijos sąnaudas. Papildomai sumontuotas oro, esančio termofikaciniame vandenyje, atskyrimo įrenginys.

Investicija atlikta nuosavomis lėšomis.

Investicijos suma – 60,74 tūkst. Lt.

 1. ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMAS

Bendrovė per 2013 m. įsigyto ilgalaikio turto sąrašas pateikiamas lentelėje:

Krovininis automobilis MAN L2000 43,41
Org. technikos įsigijimas 9,49
Biuro baldų įsigijimas 19,37
Apsauginė-garso signalizacija 11,35
Vėdinimo sistema 26,03
Siurblys 8,24
Iš viso: 117,89

Informacija redaguota:

Neįgaliųjų parinktys

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus. Tęsdami naršymą svetainėje Jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis. Daugiau informacijos

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.


Nr. Slapuko pavadinimas Paskirtis Galiojimo laikas
1. __utma Naudojamas Google Analytics atskirti unikalius vartotojus ir jų sesijas. 2 metai
2. __utmc Naudojamas Google Analytics nustatyti ar vartotojas atsidarė naują sesiją tinklapyje. Kol įjungta naršyklė
3. __utmz Naudojamas Google Analytics nustatyti srautą kaip vartotojas pasiekė tinklapį. 6 mėnesiai
4. __utmt Naudojamas Google Analytics ribojant duomenų rinkimą, esant didelei puslapio apkrovai. 10 minučių
5. __utmb Naudojamas Google Analytics nustayti naujai apsilankymo sesijai. 30 minučių
6. qtrans_front_language Naudojamas tinklapyje išsaugoti vartotojo pasirinktą kalbą. 24 valandos

Mūsų svetainėje naudojamuose slapukuose nėra jokių asmeninių Jūsų duomenų ir jie nėra naudojami atpažinimo tikslais. Tačiau, jei norite apriboti slapukus arba juos ištrinti, tai galite padaryti interneto naršyklės nustatymuose.

Uždaryti